Universes in Universe - Welten der Kunst

2. Echigo-Tsumari Triennale
20. Juli - 7. September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-Tour / Nakasato

Ryo Yamada & Ayako Yamada (Japan)

Ryo Yamada & Ayako Yamada

Nakasato Village Juji Project Nature, 2003

© Foto: Veranstalter, S. Anzai