Universes in Universe - Welten der Kunst

2. Echigo-Tsumari Triennale
20. Juli - 7. September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-Tour / Tokamachi

Naoyoshi Hikosaka (Japan)

Naoyoshi Hikosaka

Eine Geschichte von 42 Häusern im Dorf Tamugi, 2003

© Foto: Veranstalter, S. Anzai