Universes in Universe - Worlds of Art

2nd Echigo-Tsumari Triennial
20 July - 7 September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Photo Tour / Tokamachi

Naoyoshi Hikosaka (Japan)

Naoyoshi Hikosaka

A Tale of 42 Houses in Tamugi Village, 2003

© Photo: Organizer, S. Anzai