Universes in Universe - Worlds of Art

2nd Echigo-Tsumari Triennial
20 July - 7 September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Photo Tour / Tsunan

Cai Guo - Qiang (China/USA)

Cai Guo - Qiang

Dragon Museum of Contemporary Art, 2000

© Photo: Organizer, S. Anzai