Universes in Universe - Worlds of Art

2nd Echigo-Tsumari Triennial
20 July - 7 September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Photo Tour / Tsunan

Kim Koohan (Korea)

Kim Koohan

House of Magpies, 2003

© Photo: Organizer, S. Anzai